Házirend - 2015. október 26.

Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84. 195 / 2015.

 

1. Általános adatok, rendelkezések

1.1 Az intézmény neve és székhelye

Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 84.

1.2 Az intézmény tagintézményei, telephelyei:

 • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kismókus Óvoda, 2162 Őrbottyán Rákóczi Ferenc út 80/3..
 • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Margaréta Tagóvodája, 2162 Őrbottyán, Óvoda út 1.
 • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Kisnémedi Tagóvodája, 2165 Kisnémedi, Fő út 2.

 

1.3 A házirendre vonatkozó jogszabályi előírások

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Házirendjét a 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény figyelembevételével alakította ki nevelőtestületünk a szülők közösségének véleménye alapján.

1.4 A házirend hatályba lépése

A házirend a nevelőtestület jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz, illetve ha a fenti jogszabályokban változás áll be.

1.5 A házirend nyilvánosságra hozatala

Az intézmény házirendjének eredeti példánya a Központi óvoda irodájában, másolati példánya minden épületben kihelyezésre kerül, melyet a szülők elkérhetnek, és helyben szabadon megtekinthetik.

Az óvodavezető a beiratkozás alkalmával a házirendből átad egy példányt a szülőnek és a tanév első szülői értekezletén szervezett formában is tájékoztatja a szülőket a házirendről.

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Nkt. 25. § (2 )

2. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

Kötelező az óvoda, ha:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Nkt. 8. § (2)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Nkt 49. § (2)

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) Nkt. 49. § (3). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Az óvodába a gyermekek beiratkozása felvételi jelentkezés alapján történik, mely alapján előjegyzésbe kerülnek a gyermekek. Az intézmény fenntartója által kijelölt időpontban a jelentkezés idejét minden évben közzé tesszük. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek személyi azonosítója (születési anyakönyvi kivonat), lakcím kártya, TAJ kártya, a szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája. A gyermek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülői és óvónői kérések figyelembe vételével. A felvételt követően hivatalosan az óvodák főbejárati hirdető tábláján kifüggesztésre kerül a gyermekek csoportba történő besorolása. A felvételi határozatról a szülőket értesítjük.

A gyermekek óvodába járása beszoktatással kezdődik, melynek módja a helyi Pedagógiai Program alapján az óvodapedagógus és a szülők megbeszélése szerint történik a gyermek fejlettségének és érdekeinek figyelembe vételével.

Az óvodai felvétel folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogyha a településen található minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Nkt. 8. §(1)

Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges.

Az óvoda felvételi körzete Őrbottyán város és Kisnémedi község közigazgatási területe.

Az óvoda az újonnan beköltöző gyermekeket felveszi/átveszi. Az átvételhez a szülőnek gyermekével együtt kell az óvodavezetőnél jelentkeznie.

3. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1-től - augusztus 31-ig, a szorgalmi időszak május 31-ig tart. Június 1- től augusztus 31-ig nyári időszak van, amikor a csoportok összevontan működnek Őrbottyánban.

Az iskola téli, tavaszi, őszi, nyári szünetéhez igazodva az óvoda igény szerint üzemel. Az iskolai szünetek ideje alatt szülői igények figyelembe vételével a csoportok összevontan működnek.

Az óvoda nyitvatartási rendje hétfőtől péntekig: Őrbottyánban 6-17 óráig, Kisnémedin 6-16 óráig tart. Ez időszak alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekéért érkező szülő, hozzátartozó köteles a távozásról minden esetben tájékoztatni a pedagógust, majd elhagyni az intézmény területét. Iskolás gyermek az óvoda területén csak indokolt esetben tartózkodhat.

Abban az esetben, ha a szülő, a gyermekéért többször a nyitvatartási idő után érkezik, az óvoda értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. A gyermeket haza sem pedagógus, sem dajka nem viheti.

Az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük reggel a gyermekek 9.óráig a nagycsoportos korú gyermekek 8 óráig érkezzenek az óvodába. Délben 12:45-től - 13:00-ig, délután 15:30-tól távozzanak a gyermekek. Az épület ajtóit zárva tartjuk a gyermekek biztonsága miatt.

Az óvoda a nevelési év folyamán öt alkalommal nevelés nélküli munkanapot szervezhet. Ezekről a napokról legalább hét munkanappal megelőzően értesítik a szülőket. (Ez járhat létszám csökkentéssel, illetve teljes zárással is.)

A szülők tájékoztatása céljából egy nevelési évben legalább három alkalommal szülői értekezletet tartunk.

Őrbottyánban az óvoda nyári karbantartási munkálatai alatt az óvodavezető köteles gondoskodni arról, hogy az óvodát igénylő gyermekeket másik óvodában elhelyezze. Kisnémedin a nyári nyitva tartás szülői felmérés és igény alapján történik.

4. A gyermekek óvodai életrendje

A gyermekek az intézmény egész területén óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodnak. (Épületen belül és az udvaron egyaránt.)

A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségi szintjüktől függően az óvodapedagógusok döntése alapján, a Helyi Pedagógiai Program értelmében. A gyermekek naponta levegőznek, időjárástól függően változhat a levegőzés időtartama.

A logopédiai ellátás szükségességét a nagycsoportos gyermekeknél logopédus szakember állapítja meg.

A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén a Pedagógiai Szakszolgálat, a Szakértői és Rehabilitációs bizottság, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakembereinek segítségét vehetik igénybe.

5. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár 4 órát, akár többet tartózkodik az óvodában. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

 1. a szülő előzetes, írásbeli kérelmére a gyermek, a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • Egy nevelési év alatt nagycsoportos gyermek esetében a szülő előzetes, írásos kérelmére 3 napot az óvodapedagógus, ennél többet pedig indokolt eseteben a szülő előzetes, írásos kérelmére az intézmény vezetője engedélyezhet.
 • Egy nevelési év alatt kis csoportban és középső csoportban a szülő előzetes, írásos kérelmére 10 napot az óvodapedagógus, ennél többet pedig a szülő előzetes, írásos kérelmére az intézmény vezetője engedélyezhet.
 1. a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak érvényes orvosi igazolással fogadhatja az óvodapedagógus.

 1. a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási kötelezettségének eleget tenni.

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan, melynek következményei:

Öt nap igazolatlan hiányzás esetén

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot [ 20/2012. EMMI rendelet 51. § (4) a].

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

Tíz nap igazolatlan hiányzás esetén

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4b)].

Húsz nap igazolatlan hiányzás esetén

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4c)].

Szabálysértési eljárás óvodai hiányzás esetén

Tizenegy nap igazolatlan hiányzás esetén

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén - tizenegy nap.

A pénzbírság legalacsonyabb összege- ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. [2012. évi II. törvény 11. § (1)]

6. A közösségi élet szabályai

Az óvodába semmi olyan tárgyat, ékszert, élelmiszert (rágógumi, krémes sütemény, kemény cukorka) nem lehet bevinni, ami a gyermekek egészségét veszélyeztetheti.

Az intézménybe hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk (játék, értékes könyv).

A csoportok faliújságon hirdetik aktuális programjaikat.

Az óvodába érkező gyermekeket a szülő köteles átadni az óvónőnek, illetve a gyermekekért érkező felnőtt köteles a gyermekre vigyázó pedagógusnak jelezni, hogy el kívánja vinni az intézményből a gyermeket. Csak a pedagógus által ismert személy viheti el a gyermeket az óvodából. Írásban kérjük a gyermeket elvihető személyek megnevezését.

A szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. Határozat hiánya esetén a gyermek mindkét szülőnek kiadható. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.

Az óvodából a gyermek csak szülője írásos kérelme alapján engedhető egyedül haza.

Az óvoda területére állatot behozni tilos, kivéve vezetői engedéllyel.

Óvodán kívüli eseményeknél, közlekedési eszközzel történő utaztatás esetén, a szülő írásos beleegyezése szükséges.

Az óvoda tisztaságának megőrzése érdekében a szülők kötelesek gondoskodni váltó cipőről gyermekük részére.

Minden gyermek saját, jellel ellátott polccal rendelkezik. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük ruhazsákját folyamatosan ellenőrizzék melyben mindig legyen fehérnemű, zokni, póló, pulóver, nadrág.

Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie és csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.   Az óvónőnek addig is biztosítania kell a gyermek elkülönítését, ha kell orvosi ellátását.

A lábadozó, vagy orvosi kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja.

Gyógyszert az óvodában a gyermeknek nem adhatunk be.

Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell.

Az óvoda egész területén dohányozni tilos!

Gyermek ittas állapotban lévő személynek nem adható ki.

A szülő az óvoda nyílt ünnepein fényképezhet és videó felvételt készíthet , melyet a közösségi oldalakra a személyiségi jogok figyelembe vételével csak saját felelőségére rakhat fel.

Óvodai nevelési időn belül és a zárt ünnepek alatt csak az intézményvezető írásbeli engedélyével lehet fényképet készíteni.

7. A beiskolázás rendje

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét tankötelessé válik. Köznev. tv. 45.§ (2.)

Az intézményben logopédus szakember felméri a nagycsoportos korú a gyermekek fejlettségi szintjét a tanév elején, melynek segítségével az óvodapedagógus egész évben koncentráltan fejlesztheti a gyermekeket folyamatosan konzultálva a logopédussal. Januárban az óvodapedagógus felméri a gyermekek iskolaérettségi szintjét.

Az óvoda a gyermekek fejlettségét figyelembe véve állítja ki az iskolai beíratáshoz szükséges szakvéleményt, melyet a szülő minden esetben köteles leadni az iskolában.

Az iskolába történő beiratkozás rendjéről az iskola nyújt tájékoztatást a szülők számára.

8. Fizetési kötelezettségek

Az óvodai ellátás ingyenes.

A szülő étkezési térítési díjat köteles fizetni. A díjbefizetés előre meghatározott időpontban minden hónap közepéig az élelmezés házipénztárában vagy átutalással történik az Őrbottyáni óvodában. A Kisnémedi óvodában a tagóvoda vezetői irodájában történik.

Hiányzás esetén az étkezés Őrbottyánban és Kisnémedin minden nap 7.45-ig mondható le telefonon, illetve személyesen az óvoda dolgozóinál, vagy az élelmezés vezetőnél.

Hiányzás után a gyermeket az óvodába előző nap be kell jelenteni, az étkezés megrendelése miatt. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek ingyenes étkezésben részesül, ha:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos,
 3. családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 4. családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 5. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
 6. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át,

és erről a szülő írásban nyilatkozik.

9. A szülői jogok és kötelezettségek

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. Nkt. 72.§ (1.) a)

Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. A szülő kötelessége gondoskodni arról, hogy gyermekeke 3. életévének betöltésétől kezdve részt vegyen az óvodai nevelés keretében történő foglalkozáson a Köznevelési törvény előírása szerint. Ennek ideje legalább napi 4 óra.

Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Nkt. tv. 72.§ (5.) a)b)

A szülők jogait és kötelezettségeit az óvodában működő szülői szervezet képviseli.

A szülő kezdeményezheti a szülői munkaközösséget, annak tagja lehet, közreműködhet annak tevékenységében.

A gyermekek nagyobb csoportja a mindenkor felvett létszám 70 %-a.

A szülő az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vehet az óvodai foglalkozásokon.

A szülő vallásának és világnézeti meggyőződésének megfelelően gyermeke hit és vallásos nevelésben részesülhet. Egyéb más szolgáltatást igénybe vehet (pl:gyermektorna, stb.).

A szülő a csoportszobába csak indokolt esetben tartózkodhat (pl.: foglalkozás megtekintése, közös ünnepségek). Reggel az óvónővel csak a legfontosabbat beszélje meg a szülő. Hosszabb beszélgetéssel ne zavarják az óvodapedagógusok munkáját.

A gyermekről felvilágosítást csak az óvónő adhat, fejlődéséről tájékoztatást fogadóórán, illetve előre egyeztetett időpontban kaphatnak.

Az óvodapedagógus a csoport faliújságján tájékoztatja a szülőket tetű előfordulása esetén.

Idegenek az intézményben csak indokolt esetben és dolgozói kísérettel tartózkodhatnak.

10. A gyermekek adatvédelme

A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A gyermekekről szülője csak szóbeli felvilágosítást, tájékoztatást kaphat az óvodapedagógusoktól, óvodavezetőtől. Hivatalos szervek csak hivatalos, írásos formában kérhetnek tájékoztatást először az óvodavezetőjétől, majd a gyermek nevelésével foglalkozó óvodapedagógusoktól. (Gyermek neve, lakcíme, születéshelye- ideje, szülők neve, elérhetősége)

11. Zárórendelkezések

 • Ha a szülő rendszeresen (vagy súlyosan) megsérti a házirend előírásait, gátolja az óvoda zavartalan működését, gyermeke kizárható az óvodából. Ilyen határozatot az óvodavezető - a nevelőtestülettel és a szülői munkaközösséggel egyetértésben - csak akkor hozhat, ha több ízben szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetés után sem változtat magatartásán a szülő.
 • Ha a házirend előírásainak betartását az óvoda valamelyik dolgozója sérti meg, annak elbírálása és a szükséges intézkedés megtétele az óvodavezető jogköre.
 • Jelen Házirend óvodai szülői közösség véleményének kikérésével és az óvodai nevelőtestület elfogadásával válik érvényessé.
 • A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 219/2013 iktatószámú jóváhagyott Házirendje.

 

ZÁRADÉK

 1. A Házirendet a Nevelőtestület elfogadta:

 

......................................................................................................  2015.10.26.

 1. A Házirendről az Őrbottyáni Szülői munkaközösség egyetértő véleményt nyilvánított:

 

......................................................................................................  2015.10.20.

 

......................................................................................................  2015.10.20.

 

 1. A Házirendről a Kisnémedi Szülői munkaközösség egyetértő véleményt nyilvánított:

 

......................................................................................................  2015.10.20.